Draudimo apsauga suteikiama lėktuvams, sraigtasparniams, sklandytuvams, oro balionams, parasparniams, ir kitoms registruotoms oro transporto priemonėms.

Draudikas atlygintų nuostolius dėl oro transporto priemonės sunaikinimo, sugadinimo, vagystės ir kitų nuostolių stovėjimo, riedėjimo bei skrydžio metu. Gali būti atlyginami nuostoliai dėl gelbėjimo, paieškos ir kt., jeigu tai numatyta draudimo sutartyje. Taip pat draudžiama pervežėjo, oro transporto priemonės savininko, valdytojo arba operatoriaus civilinė atsakomybė dėl žalos tretiesiems asmenims, keleiviams, jų bagažo, gabenamo krovinio savininkams, dėl žalos, susijusios su orlaivio priėmimu ir išleidimu iš oro uosto, oro transporto priemonės aptarnavimo, oro eismo valdymo ir kitų rizikų.

Kiekvienu atveju draudimo sąlygos aptariamos ir nustatomos individualiai, atsižvelgiant į kliento poreikius, reikalavimus ir kitus kriterijus.

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Draudikas atlygina žalą tretiesiems asmenims jų turtui ir/ar jų sveikatai ar gyvybei, tame tarpe ir neturtinę žalą, sukeltą dėl tiesioginės draudėjo (apdraustojo) vykdomos veiklos ir/ar pateiktu netinkamos kokybės produktu, jeigu pagal galiojančius teisės aktus draudėjas (apdraustasis) yra pripažįstamas atsakingas už sukeltą žalą.

Draudžiamų žalų pavyzdžiai dėl kurių galėtų būti mokamos draudimo išmokos:

 • dėl vykdomos veiklos, pvz. įrengiant vėdinimo sistemą arba elektros instaliaciją, kiltų gaisras;
 • dėl valdomų pastatų ar patalpų, pvz. jei užpiltumėte kaimynus, kilęs gaisras išplistų į kaimynines patalpas arba svečias susižalotų jūsų valdomose patalpose;
 • dėl gaminamos produkcijos, pvz. jei klientai susižalotų arba apsinuodytų pagamintu maisto produktu;
 • dėl savaeigių darbo mašinų naudojimo, taip pat vykdant krovos darbus, sandėliuojant krovinius, atliekant terminalo operacijas.
 • dėl kitų individualiai aptartų apdraustų rizikų.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

 • Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojui saugias darbo sąlygas. Jeigu darbuotojas nukenčia darbo vietoje bei kelionės iš/į darbą metu ir darbdaviui kyla civilinė atsakomybė jis privalo atlyginti darbuotojui patirtą žalą.
 • Draudikas atlygintų nukentėjusiam darbuotojui arba naudos gavėjui patirtas išlaidas dėl jo sužalojimo ar mirties, negautas pajamas, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas, neturtinę žalą, bylinėjimosi išlaidas ir kitas individualiai aptartus nuostolius.

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Kuomet darbuotojai patiria įvairių sužalojimų darbe arba buityje, tenka prisiminti, kad darbuotojas yra didžiausias įmonės turtas.

Draudikas suteikia draudimo apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala darbuotojo sveikatai, netenkama darbingumo arba nelaimingas atsitikimas tampa mirties priežastimi.

Pagrindinės rizikos:

 • Kaulų lūžių ir išnirimų
 • Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimų
 • Ilgalaikių ir negrįžtamų traumų pasekmių
 • Mirties dėl nelaimingo atsitikimo

Papildomos rizikos:

 • Kritinių ligų draudimas
 • Gydymo išlaidų draudimas
 • Dienpinigių draudimas
 • Ligonpinigių draudimas
 • Kitos individualiai aptartos rizikos.

Darbuotojų sveikatos draudimas

Tai veiksminga darbuotojų skatinimo forma. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo apsaugos paketo, draudikas užtikrina šeimos ar gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, ambulatorinį gydymą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose.

Darbuotojai negaišta laiko eilėse ir į specialistą gali kreiptis betarpiškai ir laiku diagnozuoti ligą. Taip pat šis draudimas suteikia galimybę stiprinti sveikatą sportuojant, naudojantis masažo procedūromis bei kitomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Draudimo apsauga apima ekspedijavimo paslaugas teikiančios įmonės atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu.

Draudikas atlygintų nuostolius naudos gavėjui dėl darbuotojų klaidų:

 • netinkamų nurodymų vežėjams,
 • netinkamai paruoštų pervežimo dokumentų,
 • netinkamo pristatymo adreso nurodymo vežėjui,
 • netinkamos temperatūros nurodymo reguliuojamų krovinių atveju.

Taip pat gali būti draudžiama civilinė atsakomybė už subrangovų (vežėjų, sandėlių operatorių) netinkamai vykdomus įsipareigojimus pervežant arba kraunant ir sandėliuojant krovinius.

Draudimo apsauga galioja nuo išvardintų rizikų (ugnies, gamtinių jėgų, vandalizmo, vagystės, gedimų ir kt.) arba nuo visų rizikų jūsų įmonės pastatams (kartu su sklypo teritorijoje esančiais inžineriniais tinklais), gamybinei, biuro ir kitai įrangai, sandėliuojamoms atsargoms, žaliavoms, prekėms ir kitam turtui.

Papildomai galima apdrausti investicijas į ilgalaikį turtą, išlaidas draudimo vietai sutvarkyti po draudžiamo įvykio, grynuosius pinigus seife arba kasoje, reklamos stendus, įmonės nešiojamą įrangą (kompiuterius, telefonus) komandiruočių metu Europoje bei kitas sutartas papildomas išlaidas, kurias jūsų įmonė galėtų patirti draudžiamo įvykio metu.

Mobiliosios technikos draudimas

Suteikia draudimo apsaugą žemės ūkio, kelių remonto, statybos, miško, krovos ir sandėliavimo bei kitiems mobiliems įrenginiams.

Mobiliuosius įrenginius galima drausti nuo avarijos, vagystės, nuskendimo, krovinio užkritimo, atsitrenkimo, gamtinių jėgų, ugnies, vandalizmo ir kitų rizikų.

Draudimo objektas yra finansiniai interesai, susiję su kompiuterinės įrangos (kompiuterių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos ir programinės sistemos įrangos) sugadinimu ar sunaikinimu (dėl kibernetinės atakos), duomenų sugadinimu (dėl kibernetinės atakos), o taip pat finansiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe dėl kibernetinės atakos.

Produktas skirtas įvairaus dydžio ir pobūdžio įmonėms (pritaikytas bet kokiam smulkiam ir vidutiniam bei stambiam verslui), kurios siekia maksimaliai apsaugoti savo veiklą nuo netikėtų įvykių, susijusių su kibernetinėmis atakomis ar duomenų bei sistemų saugumo pažeidimais.

Pagrindinės draudimo apsaugos:

 • civilinė atsakomybė dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų;
 • reguliuojančių institucijų baudos dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų, įskaitant baudas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų (GDPR);
 • krizės valdymo išlaidos po įvykio, susijusio su sistemų ir duomenų saugumo pažeidimais;
 • civilinė atsakomybė dėl informacinių sistemų ir informacijos saugumo pažeidimų.

Papildomos draudimo apsaugos:

Krovinių draudimas sumažina verslo rizikas ir suteikia patikimas garantijas, kad įvykus draudžiamajam įvykiui bus atlyginti nuostoliai už prarastą arba apgadintą krovinį.

Galima apdrausti visų rūšių transporto priemonėmis gabenamus krovinius, transportuojamus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.

Draudimo sąlygos parenkamos individualiai, atsižvelgiant į krovinio vertę, rūšį, įpakavimą, pervežimo kryptį ir maršrutą, pasirinktą transporto rūšį, perkrovimo vietas ir pervežimo intensyvumą (vienkartinis ar reguliarūs reisai) bei kitas rizikas.

Galimas draudimo apsaugos pasirinkimas:

 • Visų rizikų draudimas
 • Išvardintų rizikų draudimas, kuris atlygina nuostolius, atsiradusius dėl:
  • vagystės arba plėšimo;
  • gamtinių jėgų;
  • gaisro arba sprogimo;
  • transporto priemonės avarijos;
  • krovinio arba jo dalies nukritimo ant žemės arba į vandenį.

Papildomos sąlygos su krovinio gabenimo susijusioms išlaidoms apdrausti:

 • Krovinio vežimo į paskirties vietą mokestis (frachtas).
 • Planuojamas pelnas, (10% krovinio vertės).

Laidavimo draudimas užtikrina kliento sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.

Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas:

Sudarant atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimo sutartį, draudžiami draudėjo įsipareigojimai sumokėti nustatytus ir tam tikram laikotarpiui atidėtus muito bei kitus mokesčius už importuojamas prekes arba atlikti kitas su prekėmis susijusias muitinės procedūras ir muitinės sankcionuotus veiksmus.

Gali būti išduodama vienkartinė arba bendroji muito garantija.

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas:

Sudarant sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, draudžiami draudėjo (rangovo) įsipareigojimai įvykdyti užsakovo paskelbto konkurso arba sudarytos sutarties sąlygas. Draudimo rinkoje dažniausiai pasitaikančios laidavimo draudimo rūšis:

 • Pasiūlymo laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjas (rangovas) prekių ar paslaugų prikimo-pardavimo konkurso metu atsiimtų savo pasiūlymą, atsisakytų sudaryti sutartį, nepateiktų sutarties atlikimo ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimų ar laiku neatvyktų sudaryti sutarties.
 • Atlikimo laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjas (rangovas) neatliktų darbų, nepatiektų prekių, nesuteiktų paslaugų pagal sutartyje numatytus reikalavimus. Taip pat jeigu draudėjas (rangovas) pažeis sutartyje nustatytus terminus arba neteisėtai atsisakys vykdyti pradėtus darbus, tiekti prekes arba teikti paslaugas pagal su užsakovu pasirašytą sutartį.
 • Išankstinio apmokėjimo laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjui (rangovui) pagal pasirašytą sutartį suteiktas avansas būtų panaudotas ne pagal paskirtį.
 • Garantinio laikotarpio laidavimas – draudikas užtikrintų tiesioginius užsakovo nuostolius, jeigu draudėjas (rangovas) garantinio laikotarpio metu neištaisytų dėl draudėjo (rangovo) kaltės atsiradusių rangos darbų defektų.

Sužinokite, kiek Jums kainuos pasiūlymo, atlikimo, garantinio laikotarpio laidavimo ar

atsakomybės, atliekant muitinės procedūras draudimas!

Laivų draudimas gali kompensuoti nuostolius, atsiradusius dėl:

 • laivo sunaikinimo, sugadinimo ar vagystės navigacijos sezono ir/ar laivo saugojimo metu;
 • laivo susidūrimo su kitais laivais ar kitais objektais;
 • žalos fiziniam asmeniui ar jo turtui;
 • gamtos užteršimo
 • kitų sutartyje numatytų rizikų.

Draudimo apsauga yra aktuali jachtoms, kateriams, vandens motociklams, valtims ir kitoms nekomercinėms ir komercinėms vandens transporto priemonėms. Apdraudžiamas pats laivas kartu su stacionaria laivo įranga ir kitais daiktais, kurie yra būtini eksploatuojant laivą.

Taip pat apdraudžiama laivo savininko, valdytojo ir kapitono, laivo komandos bei kitų laivo įgulos narių civilinė atsakomybė.

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ar nesąžiningumo (tyčinio vengimo atsiskaityti). Šios rūšies draudimas teikiamas tiek vidaus, tiek eksporto rinkose dirbančioms įmonėms. Akivaizdu, kad nemokių klientų skolos mažina įmonės vertę ir finansines galimybes, todėl apsidraudusiems kreditų draudimu draudikas suteikia galimybę laisviau disponuoti apyvartinėmis lėšomis, skiriant koncentruotą dėmesį gamybai ir pardavimams.

Tuo pačiu, apsidraudę kreditų draudimu draudėjai turi galimybę įsivertinti rizikas, savo klientų mokumo galimybes ir jiems nereikia rūpintis skolų išieškojimo procesais.

 • Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Auditorių profesinės civilinės atsakomybės draudimas
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Medicinos darbuotojų (sveikatos priežiūros įstaigų) profesinės atsakomybės draudimas
 • Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimas
 • Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 • Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas
 • Turto ir verslo vertintojų profesinės civilinės atsakomybės draudimas
 • Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

.

Nuo 2017 sausio 1 d. visi statybos darbai privalo būti apdrausti statybos darbų bei civilinės atsakomybės draudimais.

Draudimo sutartis turi būti sudaroma nuo statybų pradžios iki visų darbų užbaigimo.

Šį draudimą sudaro:

 • Statybos darbų draudimas nuo visų rizikų, tokių kaip:
  • Gamtinės jėgos;
  • Ugnis;
  • Vagystė;
  • Trečiųjų asmenų tyčinė veikla;
  • Žala dėl netinkamai atliekamų darbų;
  • Žala padaryta tretiesiems asmenis.
 • Civilinės atsakomybės draudimas – draudikas atlygina nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu jų turtas ar sveikata nukentėtų dėl atliekamų statybos darbų.

Pareiga apdrausti statybos darbus ir civilinę atsakomybę tenka tiek įmonėms (statytojams ar rangovams), tiek privatiems asmenims;

 • Rangovui – kai užsakovas sudaro su rangovu rangos sutartį visiems statinio statybos darbams.
 • Užsakovui – kai statyba vykdoma ūkio arba mišriu būdu.

Kada šis draudimas neprivalomas?

 • Jei statomas, griaunamas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas nesudėtingas pastatas.
 • Atliekant paprastąjį remontą.

Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su sveikatos išlaidomis.

Apmokamos šios sveikatos priežiūros paslaugos:

 • ambulatorinis gydymas;
 • bendrosios praktikos gydytojo, gydytojo specialisto konsultacijos ir gydymas;
 • specialistų konsultacijos ir gydymas;
 • diagnostiniai tyrimai, būtini diagnozei nustatyti;
 • stacionarinis gydymas;
 • medicininė reabilitacija;
 • odontologijos praktikos paslaugos;
 • medikamentai, medicinos pagalbos priemonės;
 • optikos priemonės;
 • skiepai;
 • profilaktinis darbuotojų sveikatos tikrinimas;
 • sveikatos stiprinimo paslaugos.

Atsitikus draudžiamam įvykiui yra atlyginama transporto priemonei padaryta žala, nuostoliai dėl automobilio ar jo detalių vagystės, gamtinių jėgų arba vandalizmo sukelti nuostoliai.
Žala atlyginama rinkos verte arba nauja verte, priklausomai nuo automobilio amžiaus ir sutarties sąlygų.
Galima pasirinkti papildomai:

 •  vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų,
 • papildomos įrangos (garso, vaizdo aparatūros, navigacijos sistemos ir pan.) draudimą,
 • techninės pagalbos paslaugą
 • pakaitinio automobilio po draudžiamojo įvykio paslaugą.

Remiantis transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, visos Lietuvoje registruotos transporto priemonės tūri būti apdraustos civilinės atsakomybės draudimu.

Draudikas atlygina žalą tretiesiems asmenims (jų turtui ir sveikatai) dėl draudėjo kaltės įvykus eismo įvykiui.

Kas yra apdraudžiama:

 • nukentėjusio asmens transporto priemonė;
 • nukentėjusio automobilio vairuotojas ir keleiviai;
 • nukentėjusiame automobilyje esantis turtas;
 • kaltininko automobilyje važiavę keleiviai;
 • kitas turtas, pvz.: kelio atitvaras, šviesoforas, tvora, ir pan.

Verslo nutrūkimo draudimo rizikos yra panašios, kaip ir turto draudime. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kuris sukėlė turtinę žalą, apsidraudusi įmonė būtų apsaugota nuo finansinių nuostolių, atsiradusių dėl veiklos sustabdymo arba nutrūkimo. Veiklą ne visada iš karto įmanoma atnaujinti dėl pastatų ir įrangos atstatymo/remonto darbų arba naujos įrangos pristatymo terminų.

Po draudžiamojo įvykio įmonė nepraranda suplanuoto pelno, išlaiko galimybę įvykdyti savo pastovius finansinius įsipareigojimus, atlyginamos pastovios sąnaudos, išsaugomi geriausi specialistai, nes būtų atlyginamos darbo užmokesčio išlaidos.

Draudikas atlygintų nuostolius ne tik iki fizinio turto atstatymo, bet iki to lygio, kokiame būtų buvusi įmonė, jeigu nebūtų buvusi pertraukta jos veikla:

 • negautą įmonės grynąjį pelną
 • pastovias veiklos sąnaudas (atlyginimai, mokesčiai, bankų palūkanos, nuomos išlaidos ir kt.)
 • papildomas išlaidas ir būtinas pagrįstas išlaidas (įrengimų perinstaliavimo, apšvietimo, šildymo, reklamos, apsaugos, laikino sandėliavimo ir kitas išlaidas)
 • kitas draudimo sutartyje aptartas konkrečiai veiklai aktualias išlaidas.

Verslo kelionių draudimas apsaugos darbuotojus nuo neplanuotų išlaidų užsienyje. Draudimas atlygins gydymo, būtinosios medicininės pagalbos ir repatriacijos išlaidas.

Papildomai kelionės metu gali būti draudžiamos šios rizikos:

 • Bagažo ir asmens daiktų draudimas
 • Civilinės atsakomybės draudimas
 • Nelaimingų atsitikimų draudimas
 • Neįvykusios kelionės ir kelionės jungties nutrūkimo draudimas
 • Nenumatytų kelionės išlaidų draudimas

Jeigu esate krovinių vežėjas, pagal CMR konvenciją (1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių gabenimo keliais sutarties konvencija, papildyta 1978 m. liepos 5 d.) ir Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą, vietinių pervežimų atveju, esate atsakingas už patikėtą gabenamą krovinį. Krovinio gabenimo metu gali atsitikti atvejų, kuomet krovinys gali būti apgadintas avarijos metu arba dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos. Taip pat jis gali būti pavogtas arba kilus gaisrui, sunaikintas. Gabenant reguliuojamos temperatūros krovinius, jie gali būti sugadinti sutrikus temperatūros regulaivimo įrangai. Žinoma, gali ir kiti nenumatyti, staigūs ir netikėti atvejai, kuomet krovinio savininkas gali patirti nuostolius dėl krovinio vežėjo kaltės.

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas, kitaip vadinamas CMR draudimas padeda sumažinti vežėjo veiklos riziką, kurio pagrindu draudimo bendrovė atlygintų žalą krovinio savininkui dėl draudžiamo įvykio.

Gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais draudimas atlygins žalą pagal CMR konvenciją, o gabenant krovinius Lietuvos teritorijoje – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą).

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR draudimas) atlygins šiuos patirtus nuostolius:

– Žala gabenamam kroviniui.

– Krovinio savininko patirti finansiniai nuostoliai dėl netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal krovinio pervežimo sutartį.

– Įstatymais numatytos krovinio gelbėjimo, priverstinio sunaikinimo ir pašalinimo išlaidos.

– Žala, padaryta gabenamu kroviniu tretiesiems asmenims.

– Žala, patirta laikinai patikėtiems konteiniarams, priekaboms ir puspriekabėms.

Draudimo bendrovė taip pat atlygina teismo išlaidas, kurios atsiranda teisminių procesų metu bylinėjantis su ieškovais dėl pretenzijų už apgadintus, sunaikintus krovinius.