Draudimo objektas – turtinis interesas susijęs su muitinės procedūros vykdytojo prievole sumokėti muitinei LR teisės aktų numatyta tvarka, atvejais bei dydžiais, muito, pridėtinės vertės bei akcizo mokesčius.

Draudimo objektas yra civilinė atsakomybė, kylanti dėl draudėjo veiklos, jam priklausančių ar jo valdomų ir veiklai naudojamų statinių, teritorijos ar kitų objektų trūkumų bei pateiktu netinkamos kokybės produktu padarytos žalos tretiesiems asmenims.

Draudžiami turtiniai draudėjo interesai, kai dėl apdraustojo profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, trečiasis asmuo patiria turtinių nuostolių.

Draudimo objektas yra turtinis interesas, užtikrinantis įmonės ir įmonės darbuotojų bei jų šeimų finansinį saugumą, kai dėl nelaimingo atsitikimo darbuotojas miršta, laikinai ar visam laikui praranda darbingumą.

Draudimo objektas yra draudėjo finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl priverstinio gamybos (verslo) nutraukimo ar jos apimčių sumažinimo dėl gamybai (verslui) naudojamo turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo draudiminio įvykio metu.

Draudimo objektas yra turtiniai interesai, atsiradę dėl draudimo sutartyje nurodyto nekilnojamo ar kilnojamo turto sunaikinimo, sugadinimo ar dingimo draudiminio įvykio metu.

Draudimo objektas yra finansiniai interesai, susiję su kompiuterinės įrangos (kompiuterių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos ir programinės sistemos įrangos) sugadinimu ar sunaikinimu (dėl kibernetinės atakos), duomenų sugadinimu (dėl kibernetinės atakos), o taip pat finansiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe dėl kibernetinės atakos.

Produktas skirtas įvairaus dydžio ir pobūdžio įmonėms (pritaikytas bet kokiam smulkiam ir vidutiniam bei stambiam verslui), kurios siekia maksimaliai apsaugoti savo veiklą nuo netikėtų įvykių, susijusių su kibernetinėmis atakomis ar duomenų bei sistemų saugumo pažeidimais.

Pagrindinės draudimo apsaugos:

 • civilinė atsakomybė dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų;
 • reguliuojančių institucijų baudos dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų, įskaitant baudas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų (GDPR);
 • krizės valdymo išlaidos po įvykio, susijusio su sistemų ir duomenų saugumo pažeidimais;
 • civilinė atsakomybė dėl informacinių sistemų ir informacijos saugumo pažeidimų.

Papildomos draudimo apsaugos:

Šią draudimo rūšį sudaro penkios draudimo apsaugos: medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo draudimas, civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis draudimas bei dėl neįvykusios kelionės patirtų nuostolių draudimas.

Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su pervežamu turtu, pakrautu į šio turto pervežimui (gabenimui) pritaikytą transporto priemonę (priemones).

Draudimo objektas yra laivas. Papildomai galima drausti 3/4 laivo sisidūrimo atsakomybės, bendrosios avarijos, laivo gelbėjimo bei bylinėjimosi išlaidas.

Draudimo objektas – sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka draudikas įsipareigoja kompensuoti draudėjo nuostolius, atsiradusius dėl nebeįmanomų susigrąžinti skolų už sutarties galiojimo metu pirkėjams pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas. Draudikas suteikia draudiminę apsaugą tik pirkėjų rizikoms, nurodytoms sutartyje, ir tik nustatytų kredito limitų ribose.

Šiuo draudimu yra apdraudžiamas statomas objektas. Tai specializuota inžinerinių rizikų draudimo rūšis. Atskiru susitarimu gali būti apdraustas statybos objekto garantinis laikotarpis, draudėjo civilinė atsakomybė bei šalia ar statybos aikštelėje esantis turtas.

Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su sveikatos išlaidomis.

Apmokamos šios sveikatos priežiūros paslaugos:

 • ambulatorinis gydymas;
 • bendrosios praktikos gydytojo, gydytojo specialisto konsultacijos ir gydymas;
 • specialistų konsultacijos ir gydymas;
 • diagnostiniai tyrimai, būtini diagnozei nustatyti;
 • stacionarinis gydymas;
 • medicininė reabilitacija;
 • odontologijos praktikos paslaugos;
 • medikamentai, medicinos pagalbos priemonės;
 • optikos priemonės;
 • skiepai;
 • profilaktinis darbuotojų sveikatos tikrinimas;
 • sveikatos stiprinimo paslaugos.

Draudimo objektas – įmonei priklausančios transporto priemonės. Šis draudimas padengs patirtus nuostolius vagystės, avarijos, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, trečių asmenų įvykdytų nuostolių atvejais. Draudimas galioja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Tai draudimas, kuris apsaugos Jūsų įmonę nuo nuostolių, jei autoavarijos metu Jūsų įmonei priklausančią transporto priemonę vairuojantys darbuotojai sugadins kitiems asmenims priklausantį turtą ar pakenks kitų asmenų sveikatai.

Jeigu esate krovinių vežėjas, pagal CMR konvenciją (1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių gabenimo keliais sutarties konvencija, papildyta 1978 m. liepos 5 d.) ir Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą, vietinių pervežimų atveju, esate atsakingas už patikėtą gabenamą krovinį. Krovinio gabenimo metu gali atsitikti atvejų, kuomet krovinys gali būti apgadintas avarijos metu arba dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos. Taip pat jis gali būti pavogtas arba kilus gaisrui, sunaikintas. Gabenant reguliuojamos temperatūros krovinius, jie gali būti sugadinti sutrikus temperatūros regulaivimo įrangai. Žinoma, gali ir kiti nenumatyti, staigūs ir netikėti atvejai, kuomet krovinio savininkas gali patirti nuostolius dėl krovinio vežėjo kaltės.

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas, kitaip vadinamas CMR draudimas padeda sumažinti vežėjo veiklos riziką, kurio pagrindu draudimo bendrovė atlygintų žalą krovinio savininkui dėl draudžiamo įvykio.

Gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais draudimas atlygins žalą pagal CMR konvenciją, o gabenant krovinius Lietuvos teritorijoje – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą).

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR draudimas) atlygins šiuos patirtus nuostolius:

– Žala gabenamam kroviniui.

– Krovinio savininko patirti finansiniai nuostoliai dėl netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal krovinio pervežimo sutartį.

– Įstatymais numatytos krovinio gelbėjimo, priverstinio sunaikinimo ir pašalinimo išlaidos.

– Žala, padaryta gabenamu kroviniu tretiesiems asmenims.

– Žala, patirta laikinai patikėtiems konteiniarams, priekaboms ir puspriekabėms.

Draudimo bendrovė taip pat atlygina teismo išlaidas, kurios atsranda teisminių proecesų metu bylinėjantis su ieškovais dėl pretenzijų už apgadintus, sunaikintus krovinius.