Asmens duomenų tvarkymas

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vilnius

Duomenų tvarkytojas, valdytojas ir tikslas.

FILLIX UŽDAROJI AKCINĖ DRAUDIMO BROKERIŲ BENDROVĖ, juridinio asmens kodas 124425911, buveinės adresas Algirdo g. 6-3, LT-03220 Vilnius, Lietuva (Draudimo brokeris) Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: siekdamas įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir pateikti Jums aktualų draudimo pasiūlymą; siekdamas tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove; draudimo sutarties administravimo tikslu; siekdamas užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas; siekdamas vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Draudimo brokeris veikia kaip asmens duomenų valdytojas arba kaip asmens duomenų tvarkytojas:

 1. Draudimo brokeris veikia kaip asmens duomenų valdytojas, kai:
  • Vertina Jūsų draudimo poreikius ir teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvertinti Jūsų draudimo poreikius (pvz., kokios rūšies draudimas Jums aktualus, į kokią rizikos grupę patenkat ir pan.) ir pateikti Jums aktualiausią ir geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.
  • Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove.
  • Teikia pagalbą administruojant draudžiamuosius įvykius. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekianti teikti Jums pagalbą administruojant draudžiamąjį įvykį, pateikiant draudikui visą draudžiamajam įvykiui administruoti reikalingą informaciją, dokumentus, stebint bylos eigą ir atliekant kitus pagalbinius veiksmus ryšium su draudžiamuoju įvykiu bei tarpininkavimu.
  • Siūlo savo paslaugas Jums. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas (įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriais, pvz., Jūsų mobiliojo ryšio operatoriumi), taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų. Šiuo tikslu Mes galime stebėti Jūsų poliso galiojimo datą ir siųsti Jums pranešimus apie besibaigiantį draudimo polisą, teiraudamiesi, ar pageidautumėte pratęsti draudiminę apsaugą. Tokių pranešimų Jums nesiųsime, jei būsite paprieštaravę dėl jų siuntimo. Prieštaravimą galite pateikti el. paštu fillix@fillix.lt .
  • Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises, pvz., teikiant Jūsų duomenis teismui, antstoliui, mus atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui.
  • Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, pvz., naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti paslaugas.

Šiuo atveju, t. y. kai Draudimo brokeris yra Jūsų asmens duomenų valdytojas, Draudimo brokeris veikia savarankiškai, negaudamas draudiko pavedimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

 1. Draudimo brokeris veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas, kai:
  • Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. y. sekti Jūsų draudimo poliso galiojimo terminą polisų apskaitos programoje, Jūsų įmokų mokėjimą, nagrinėti Jūsų pateiktus prašymus užskaityti įmokas, kai Jūs siekiate nutraukti draudimo sutartį ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su draudimo sutarties administravimu.
  • Formuoja ataskaitas draudikams jų užsakymu (Duomenų valdytojams).
  • Vykdo Jūsų skolinių įsipareigojimų priežiūrą draudikų pavedimu.

Šiuo atveju, t. y. kai Draudimo brokeris yra Jūsų Asmens duomenų tvarkytojas, Draudimo brokeris veikia draudikų (Jūsų asmens duomenų valdytojų) pavedimu ir kontrole.

Draudimo brokeris neįsipareigoja informuoti asmenis (apdraustuosius, naudos gavėjus, draudžiamojo turto savininkus), kurių asmens duomenis Jūs pateikiate Draudimo brokeriui, dėl jų asmens duomenų tvarkymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 95 straipsnio 4 dalimi, išskyrus tais atvejais, jeigu būtų tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys.

Pateikdami trečiųjų asmenų asmens duomenis Draudimo brokeriui Jūs užtikrinate, kad tokie tretieji asmenys yra tinkamai informuoti apie tai, kad jų asmens duomenis tvarkys Draudimo brokeris bei patvirtinate, kad juos supažindinote su šiame Pranešime skelbiama informacija.

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

Draudimo brokeris, kaip duomenų valdytojas, siekdamas įvertinti Jūsų draudimo poreikius, administruodamas draudimo sutartį, siekdamas Jums pasiūlyti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais tvarkys toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis, tačiau jais neapsiribojant:

 1. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, atsiskaitomoji banko sąskaita, banko pavadinimas, tinklalapio adresas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas);
 2. Draudimo poliso duomenis (draudimo rūšis, draudimo poliso serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo poliso termino pasibaigimo data, kliento suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudiko pavadinimas);
 3. Draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas);
 4. Draudžiamo objekto identifikacinius duomenis (draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, transporto priemonės variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą);
 5. Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis (apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos, į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka, numeris, dokumento pavadinimas);
 6. Draudžiamojo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis (draudžiamojo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 7. Su Jūsų sveikata susijusius duomenis gyvybės draudimo ir kt. (kai to reikalauja draudimo bendrovė) draudimo sutarties sudarymo atveju (ūgis, svoris, regėjimas, informacija apie sveikatos sutrikimus dabar esančius ir praeityje turėtus, informacija apie diagnozę ir simptomus, skirtą gydymą, gydymo įstaigų pavadinimus, kuriose gydėtės, vartojami medikamentai ir kita su sveikatos būkle susijusi informacija bei informacija pateikiama Draudimo brokerio kliento poreikių vertinimo anketoje gyvybės draudimo atveju ir kita susijusi ir draudimo bendrovių prašoma informacija). Sveikatos duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga Jūsų poreikių įvertinimui, konkrečios draudimo sutarties sudarymui bei draudžiamojo įvykio administravimui;
 8. Su draudžiamuoju įvykiu susijusius duomenis (apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos, įkurią išmokama draudimo išmoka, numeris, dokumento pavadinimas, išmokama suma, draudžiamojo įvykio aplinkybės, su sveikata, sužalojimu susijusi informacija, medicininiai dokumentai ir kita susijusi informacija.

Draudimo brokeris, kaip duomenų tvarkytojas, draudikų (valdytojų) pavedimu tvarko Jūsų asmens duomenis:

 1. Formuojant ataskaitas draudikams jų užsakymu, administruojant Jūsų sudarytų draudimo sutartį (Duomenų valdytojams): poliso numeris, data, draudimo rūšis, galiojimo terminas, draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele, poliso galiojimo terminą polisų apskaitos programoje, Jūsų pateikti prašymai užskaityti įmokas;
 2. Vykdant Jūsų skolinių įsipareigojimų priežiūrą, draudikų pavedimu: duomenys apie polisų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis).

Asmens duomenų šaltiniai.

Draudimo brokeris, veikdamas ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate Mums prašant ar savanoriškai), trečiųjų asmenų (pvz., draudimo bendrovių ir kt.), iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

Duomenų tvarkytojai.

Draudimo brokeris gali pateikti Jūsų duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Draudimo brokeriui IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Draudimo brokerio vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Draudimo brokerio nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Draudimo brokeris pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinti Jūsų teisių apsauga.

Asmens duomenų gavėjai.

Draudimo brokeris pasiūlymo Jums pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo/administravimo tikslu Jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms (draudikams). Draudimo brokeris taip pat gali teikti Jūsų asmens duomenis atsakydamas į notarų biurų, antstolių kontorų bei teismų arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas.

Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų valdytojas, draudimo dokumentus (pvz., pasiūlymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo polisas, draudimo sutarties nutraukimo ir nepanaudotos įmokos užskaitymo/grąžinimo prašymas, draudimo sutartį ir kt., saugoja sutarties galiojimo metu ir 5 metus (pasibaigus draudimo galiojimui), po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau saugoti Jūsų asmens duomenų, asmens duomenys saugiai sunaikinami. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų (draudikų) nurodymais.

Jūsų teisės.

Tais atvejais, kai Draudimo brokeris Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas, Jūs turite šias teises:

 • Gauti informaciją apie Draudimo brokerio tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti ir bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Draudimo brokerį su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti parašymą, kurį gavęs Draudimo brokeris patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Draudimo brokeriui labai svarbu, kad jo turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Draudimo brokerį su prašymu sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Jūsų sutikimo pagrindu;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

Visas aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Draudimo brokerį el. paštu fillix@fillix.lt.

Nepavykus išspręsti klausimo su Draudimo brokeriu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Tais atvejais, kai Draudimo brokeris veikia kaip duomenų tvarkytojas, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo kreiptis į Draudimo brokerį el. pašto adresu fillix@fillix.lt Draudimo brokeris Jūsų prašymus perduos Jūsų asmens duomenų valdytojui, kad šis suteiktų Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas teises.

Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu.

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovėje adresu Algirdo g. 6-3, LT-03220 Vilnius. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo stebėjimą Draudimo brokeris organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis).Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Draudimo brokerio patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Draudimo brokerio darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų (t. y. pareiškėjo) pateiktoje arba Draudimo brokerio laikmenoje.

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Draudimo brokeriui sutikus.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu.

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šiame Pranešime.

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu. Jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Draudimo brokerio skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo asmens duomenys yra sunaikinami.

Atrinkto potencialaus darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Draudimo brokerio darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Pranešimo skyriuje nurodytu tikslu, potencialus darbuotojas gali bet kuriuo metu susiekdamas su Draudimo brokeriu internetinėje svetainėje www.fillix.lt nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Draudimo brokerio paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse.

Draudimo brokeris valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Draudimo brokerio paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Draudimo brokeris rekomenduoja paskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau informacijos apie socialinio tinklo valdytojo privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php.

Draudimo brokeris, kaip socialinio tinklo paskyros administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Draudimo brokeriui suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Draudimo brokeris negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Draudimo brokeriui sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai gali turėtu įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Draudimo brokerio paskyroje ar skaitant Draudimo brokerio pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Draudimo brokeriui pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Draudimo brokeriu per socialinį tinklą, apsilankant Draudimo brokerio paskyroje socialiame tinkle, stebint įrašus jame, Draudimo brokeris gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Draudimo brokerio pasirinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.

Draudimo brokeris yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad mūsų veikla atitiktų Reglamento nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas, kreipkitės el. pašto adresu fillix@fillix.lt

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktas: rusne@duomenuapsauga.eu

Baigiamosios nuostatos.

Draudimo brokeris pasilieka teisę keisti šį Pranešimą, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė šis Pranešimas ir susipažinti su pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį mūsų svetainėje. Naršydami šioje svetainėje sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Start typing to see posts you are looking for.