Vykdydami Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011-02-22 d. nutarimą Nr. N-69 informuojame:

UADBB FILLIX (toliau – FILLIX), juridinio asmens kodas 124425911, buveinės ir veiklos adresas Algirdo g. 6-3, LT-03220 Vilnius yra gavusi licenciją draudimo brokerių bendrovės veiklai Nr. 000006. FILLIX įregistruota juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybinė įmonė Registrų centras, reg. paž. nr. 19426. Ši informacija skelbiama V.Į. „Registrų centras“ interneto svetainėje www.registrucentras.lt. Draudimo brokerių įmonių sąrašas ir informacija apie draudimo brokerius skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt.

Jokios draudimo įmonės, Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybių draudimo įmonės, taip pat šių įmonių patronuojančios įmonės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi FILLIX akcijų ar kitokių kapitalo dalių ar balsavimo teisių įmonės valdyme.

Kilus ginčui ar pageidaudami pateikti skundą dėl FILLIX veiklos, galite pateikti registruotu laišku FILLIX administracijai adresu Algirdo g. 6-3, LT-03220 Vilnius. Kita kontaktinė informacija skelbiama mūsų interneto svetainėje www.fillix.lt. Taip pat skundus galite teikti Lietuvos banko priežiūros tarnybai (Žirmūnų g. 151, Vilnius, www.lb.lt), Draudimo brokerių rūmams (www.dbr.lt) ar teismui, įstatymų nustatyta tvarka.

FILLIX profesinė civilinė atsakomybė apdrausta draudimo sumomis 2 mln. EUR vienam įvykiui ir 2 mln. EUR visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui Lloyd’s Insurance Company S.A. (UMR B1511200050PI). Reikalavimus atlyginti žalą neteismine tvarka taip pat galima pateikti: Baltic Underwriting Agency, AB
Kęstučio g. 59, LT-08124 Vilnius, Lietuva +370 52 667799 zalos@bunda.eu.

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo sutartyje.

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs trečiasis asmuo yra vartotojas (t.y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimo paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, tačiau ne su jo verslu ar profesija susijusiu tikslu), jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą dėl skundo ar reikalavimo dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo neteismine tvarka.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo. Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į Lietuvos banko priežiūros komisiją. Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti 2006-12-19 dienos LR Draudimo Priežiūros Komisijos Nutarime Nr. 112 arba tinklapyje www.lb.lt.

FILLIX, kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, turi teisę veikti tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusiojo trečiojo asmens, tiek draudiko pavedimu. Nežiūrint į tai FILLIX veikia draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusiojo trečiojo asmens interesais. Draudėjas turi teisę pareikalauti draudimo tarpininko, kad šis pateiktų pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar ) bendradarbiauja.

FILLIX, siūlydamas sudaryti draudimo sutartį, privalo klientui pateikti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (toliau – draudimo įstatymas) 78 ir 99 straipsniuose nurodytą informaciją:

78 straipsnis. Informacija draudėjui.

1. Prieš sudarant ne gyvybės draudimo sutartį, draudikas arba jo įgaliotas atstovas privalo suteikti draudėjui – fiziniam asmeniui:Civilinio kodekso 6.993 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko buveinėje), iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitą draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytą informaciją;

informaciją apie draudimo sutarčiai taikomą teisę. Jei draudimo sutarties šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, teisę, kurią pasirinkti siūlo draudikas.

2. Sutarties galiojimo laikotarpiu draudikas nedelsdamas privalo pranešti ne gyvybės draudimo sutarties draudėjui – fiziniam asmeniui apie bet kokį šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą.

3. Sudarius draudimo sutartį, draudėjui privalo būti išduotas draudimo liudijimas (polisas) ir, jei sudaryta individuali draudimo sutartis, individualios draudimo sutarties egzempliorius.

4. Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

5. Tais atvejais, kai draudimo įstatymo V skyrius numato individualų draudimo sutarties sąlygos aptarimą, draudikas privalo pranešti draudėjui apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes. Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis.

99 straipsnis. Informacija gyvybės draudimo sutarties draudėjui.

1. Prieš sudarydamas gyvybės draudimo sutartį, draudikas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti draudėjui draudimo įstatymo 78 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir raštu pranešti draudėjui apie:

galimas draudimo sutarties sąlygas dėl draudimo sumų ir draudimo išmokų, kurias draudėjas turi teisę pasirinkti sudarydamas draudimo sutartį, draudimo įmokų dydžius dėl kiekvieno pasirinkto draudimo sumos ir draudimo išmokos varianto;

galimus draudimo sutarties terminus;

draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, iš jų ir apie draudėjo teisę nutraukti gyvybės draudimo sutartį šio Įstatymo 107 straipsnio nustatyta tvarka lengvatinėmis sąlygomis;

draudimo įmokų mokėjimo būdus, mokėjimo tvarką ir trukmę;

draudimo išmokų dydžio nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo tvarką bei būdus;

palūkanų normos dydį, draudėjams tenkančios draudiko pelno dalies apskaičiavimo principus ir pelno dalies paskirstymo būdus, išperkamosios sumos nustatymo tvarką ir apytikrius išperkamosios sumos dydžius, jei sudaroma draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu;

jei sudaroma draudimo sutartis, pagal kurią investavimo rizika tenka draudėjui – objektus, į kuriuos gali būti investuojama, jų pobūdį, pajamas iš investicijų per pastaruosius 3 metus;

esminę informaciją apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką.

2. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas nedelsdamas privalo raštu pranešti gyvybės draudimo sutarties draudėjui apie:

bet kokį draudiko pavadinimo, teisinės formos ar buveinės adreso pasikeitimą ir, jei draudimo sutartis sudaryta draudiko filialo, apie atitinkamų duomenų, susijusių su draudiko filialu, pasikeitimus;

šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą, jei keičiasi draudimo taisyklės ar teisė taikoma draudimo sutarčiai.

3. Kiekvienais metais draudikas draudimo sutartyje nustatytais terminais privalo raštu pranešti draudėjui apie jam tenkantį draudiko pelno dalies dydį, išperkamosios sumos dydį, jei sudaryta draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu.

4. Teikiama informacija privalo būti aiški ir suprantama.

5. Informacija teikiama lietuvių kalba arba, draudėjo prašymu ir susitarus su draudiku, kita kalba.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja FILLIX, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.

FILLIX konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, FILLIX nustato ir nurodo, remdamasi visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi jis klientui duoda vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.

Tais atvejais, kai informacija teikiama tik klientui pareikalavus, klientas informuojamas apie teisę tos informacijos reikalauti.