DUK

1. Kodėl turėčiau kreiptis į „FILLIX“ draudimo brokerių bendrovę ir kuo ji man galėtų būti naudinga?

2. Kiek man kainuoja „FILLIX“ draudimo brokerio paslaugos?

3. Kokia yra draudimo brokerio atsakomybė?

4. Kas yra draudimo suma?

5. Ką daryti draudžiamo įvykio atveju?

6. Kilus ginčui su draudimo kompanija, kada ir kaip draudėjas gali kreiptis į draudiką?

7. Per kiek laiko draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką?

8. Ar nutraukiama draudimo sutartis laiku arba visai nesumokėjus draudimo įmokos?

9. Ar apmokestinamos negyvybės draudimo išmokos?

10. Ar apmokestinamos gyvybės draudimo išmokos?

11. Kas apdraudžiama transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu?

12. Kokios galiojančios draudimo sumos ir teritorija pagal privalomojo CA įstatymą?

13. Kokios yra privalomojo CA draudimo rūšys?

14. Ar galima sudaryti TPVCAPD sutartį trumpesniam nei 12 mėn. laikotarpiui?

15. Kokie pranešimo apie draudiminį įvykį terminai?

16. Kokios bendrovės kaupia pensija? Kas užtikrina kaupiamų pensijų saugumą?

17. Dirbdamas 0,5 etato galiu dalyvauti pensijų kaupime?

18. Jei prarasiu darbą, kuomet yra pasirašyta pensijos kaupimo sutartis?

19. Kas disponuoja sąskaita, kuomet apdraustasis nepilnametis?

1. Kodėl turėčiau kreiptis į „FILLIX“ draudimo brokerių bendrovę ir kuo ji man galėtų būti naudinga?

Pagal LR draudimo įstatymą draudimo brokerių įmonė privalo veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Mes vykdome draudimo brokerio funkcijas draudėjo t.y. JŪSŲ pavedimu, nuo profesionalaus draudiminių rizikų įvertinimo, derybų su draudimo kompanijomis dėl optimalių įmokų dydžių ir rizikų parinkimo, draudimo dokumentų įforminimo iki nuostolių sureguliavimo įvykus draudiminiam įvykiui. Jums nereikia kreiptis į daugelį draudimo kompanijų ir gauti iš jų vienašalius pasiūlymus. Mes nustatę Jūsų draudimo poreikius operatyviai pateiksime Jums optimalų draudimo pasiūlymą su adekvačia draudimo įmoka. Taigi, mes sutaupome Jūsų laiką ir pinigus, pasiūlydami savo atstovavimą ir kvalifikuotas konsultacijas.

2. Kiek man kainuoja „FILLIX“ draudimo brokerio paslaugos?

Naudajantis mūsų paslaugomis Jums mūsų paslaugos visiškai nekainuoja, kadangi mūsų atlygis - komisinis atlyginimas kurį mes gauname iš draudimo kompanijų.

3. Kokia yra draudimo brokerio atsakomybė?

Mūsų kompanijoje dirba kompetetingi draudimo brokeriai, išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą, kuris yra rengiamas Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje. Prieš pateikiant draudimo pasiūlymą, mes atidžiai nustatome draudimo poreikį, reikiamas rizikas bei kitas sąlygas, todėl klaidų ar neapdairumo rizika minimali. Tačiau pagal LR draudimo įstatymo reikalavimus, mes, kaip draudimo brokerių įmonė, esame apsidraudę savo profesinę civilinę atsakomybę.

4. Kas yra draudimo suma?

Draudimo suma - turtinių interesų draudimo suma, kurios dydžio draudimo išmoką draudikas įsipareigoja išmokėti įvykus draudiminiam įvykiui. Ji nustatoma draudimo sutarties šalių susitarimu. Ne gyvybės draudimo atveju, draudimo suma negali viršyti tikrosios draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertės (draudimo vertės) (LR CK, 2001).

5. Ką daryti draudiminio įvykio atveju?

Visų pirma, apie įvykį nedelsiant turite pranešti pagalbos tarnybai telefono numeriu 112 ir iš karto kreiptis į mus, "FILLIX" draudimo brokerių bendrovę. Mes Jums viską paaiškinsime ir padėsime užregistruoti draudžiamą įvykį draudimo kompanijoje ir gauti draudimo išmoką.

6. Kilus ginčui su draudimo kompanija, kada ir kaip draudėjas gali kreiptis į draudiką?

Draudėjas manantis, kad draudikas draudimo sutartiniuose santykiuose pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus, gali pasinaudoti teise kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą. Tačiau draudėjas pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką ir nurodyti ginčo aplinkybes. Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo draudėjo gauto kreipimosi datos išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo. Gavęs neigiamą ar draudėjo netenkinantį atsakymą, ar per 2 mėnesius nuo kreipimosi į draudiką negavęs jokio atsakymo, vartotojas įgyja teisę dėl ginčo išsprendimo kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

7. Per kiek laiko draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką?

Draudimo išmoką draudėjas privalo išmokėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.

8. Ar nutraukiama draudimo sutartis laiku arba visai nesumokėjus draudimo įmokos?

Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejus, kuomet draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu), draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų, o gyvybės draudimo atveju per 30 dienų, nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik draudėjui sumokėjus įmoką ar jos dalį. Jei draudiminis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, tai draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo užsitęse ilgiau nei 3 mėnesius, o gyvybės draudimo atveju - ilgiau negu 6 mėnesius, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį.

9. Ar apmokestinamos negyvybės draudimo išmokos?

Pagal gyventojų pajamų ir pelno mokesčio įstatymą draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės ar ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, nėra apmokestinama gyventojų pajamų ar pelno mokesčiais.

10. Ar apmokestinamos gyvybės draudimo išmokos?

Pagal gyventojų pajamų įstatymą išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis nėra apmokestinamos, jeigu sutarties terminas nėra trumpesnis kaip 10 metų ir kurios sudarytos iki 2003 m. sausio 01 dienos, taip pat išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama tik įvykus draudiminiam įvykiui. Išmokos pagal sutartis sudarytas po 2003 m. sausio mėn. 01 dienos apmokestinamos pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas.

11. Kas apdraudžiama transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu?

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar/ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo, išskyrus kai žala padoroma atsakingam už žalos padarymą valdytojui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui.

12. Kokios galiojančios draudimo sumos ir teritorija pagal privalomojo CA įstatymą?

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 500 eurų dėl neturtinės žalos padarymo) bei 100 000 eurų dėl žalos turtui. Įprastinė ir pasienio draudimo sutartys suteikia kiekvienoje Europos ekonominės erdvės valstybėje tokią draudimo apsaugą, kokios reikalauja tos Europos Sąjungos valstybės narės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį daudimą reglamentuojantys teisės aktai, arba draudimo apsaugą pagal LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įsakymą, jei ši apsauga yra didesnė. Įprastinė draudimo sutartis, pagal kurią išduota žalioji korta, taip pat suteikia draudimo apsaugą žaliojoje kortoje nurodytose užsienio valstybėse.

13. Kokios yra privalomojo CA draudimo rūšys?

Privalomojo CA draudimo rūšys yra šios: 1. Įprastinė draudimo sutartis 2. Pasienio draudimo sutartis Įprastinės draudimo sutartys sudaromos, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pasienio draudimo sutartis sudaroma, kai ketinama Europos Sąjungos valstybės narės kelių eisme dalyvauti naudojant transporto priemonę, kurios įprastinė buvimo vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu tokios transporto priemonės valdytojas neturi kitos Lietuvos Respublikoje galiojančios transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties.

14. Ar galima sudaryti TPVCAPD sutartį trumpesniam nei 12 mėn. laikotarpiui?

Įprastinė draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui. Draudikas išduoda draudėjui įprastinės draudimo sutarties sudarymą ir suteikiamą draudimo apsaugą patvirtinantį liudijimą. Jame nurodomas draudimo liudijimo galiojimo laikotarpis, ne trumpesnis kaip vienas mėnuo, už kurį sumokėta draudimo įmoka. draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti išduodami keli draudimo liudijimai.

15. Kokie pranešimo apie draudiminį įvykį terminai?

Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas.

16. Kokios bendrovės kaupia pensija? Kas užtikrina kaupiamų pensijų saugumą?

Pensijų kaupimo bendrovė - tai valdymo arba gyvybės draudimo bendrovė, kuriai užsiimti pensijų kaupimo veikla yra išduota licenciją arba leidimas. Vertybinių popierių komisija atlieka valdymo įmonių priežiūrą, o draudimo bendrovių - Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Kiekvieną pensijų fondą sudarantis turtas yra atskirtas nuo kito bendrovės turto, taip pat ir nuo kito pensijų fondo, jei bendrovė tokius turi kelis. Pensijų fondų turtas yra saugomas komerciniame banke, kuriam leista užsiimti tokių paslaugų teikimu.

17. Dirbdamas 0,5 etato galiu dalyvauti pensijų kaupime?

Žinoma. Dalyvavimas pensijų kaupime nepriklauso nei nuo etato, nei nuo atlyginimo dydžio.

18. Jei prarasiu darbą, kuomet yra pasirašyta pensijos kaupimo sutartis.

Netekus darbo ar dėl kitų priežasčių nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų (mokslas, išvykstama į užsienį ir t.t.) - laikinai sustabdomas įmokų mokėjimas į Jūsų pasirinkto fondo sąskaita. Iki tol sukaupta suma niekur nedingsta. Kai atnaujinsite darbą ir vėl pradėsite dirbti įmokų mokėjimas bus atnaujintas automatiškai.

19. Kas disponuoja sąskaita kuomet apdraustasis nepilnametis?

Civilinio kodekso (toliau - CK) 3.185 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad tėvai savo nepilnamečiam vaikui priklausantį turtą tvarko bendru susitarimu. Šia norma įtvirtinamas bendrasis šeimos teisės principas, kad visi šeimos klausimai turi būti sprendžiami šeimos narių tarpusavio susitarimu. Pagal CK 2.156 straipsnio normas, su vaikais susijusios tėvų teisės ir pareigos yra lygios, todėl nepilnamečių vaikų tėvai vaikų turto valdymą privalo įgyvendinti bendru susitarimu. Taigi, sprendžiant nepilnamečio banko sąskaitoje turimų lėšų disponavimo klausimus, turi būti išreikšta abiejų tėvų valia. Bendra valia gali būti išreiškiama abiem sutuoktiniams kartu atvykus į banko įstaigą arba į banko įstaigą atvykus tik vienam iš sutuoktinių, pateikiant kito sutuoktinio valią patvirtinantį dokumentą, kuris atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus. Pastebėtina, kad pagal CK 3.190 straipsnio 1 dalį nepilnamečio vaiko tėvų ištuokos ar gyvenimo skyrium atveju nepilnamečio vaiko turto tvarkymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Todėl ištuokos ar gyvenimo skyrium atveju, sprendžiant nepilnamečio vaiko sąskaitoje esančių lėšų disponavimo klausimus, sutuoktinio, su kuriuo vaikas negyvena, sutikimas nereikalingas.

Spausdinti « Atgal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algirdo g. 6-3, LT-03220 Vilnius, Lietuva
tel.: +3705 2312820
faks.: +3705 2312821
mob.: +370650 43334
el. paštas: fillix@fillix.lt     

line bottom small1